image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Reivindicació de les emissions de TV3 i Aragón TV

Missatge reivindicatiu i de suport(emissions de TV3 i Aragon TV)

Mensaje reivindicativo y de apoyo(emisiones de TV3 i Aragón TV)

Senyors,

L’Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja volen fer arribar el més sincer suport a tota la Comarca dels Ports, i en especial al Centre d’Estudis dels Ports, que ha liderat la campanya per evitar el tancament de les emissions de TV3 i Aragón TV al seu territori.

Així mateix, l’Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja exigeixen al Govern Aragonès el compliment de l’article 4.d) de la Llei de Llengües (10/2009) que reconeix als ciutadans el dret de rebre programacions de televisió, ràdio i altres mitjans de comunicació social en català. És per això que insta a accelerar i cloure el procés de restauració de la senyal de TV3 a totes les poblacions del Matarranya i del Baix Aragó, del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça on s’ha perdut i encara no s’ha restituït, així com aprofitar les millores tècniques per la recepció dels canals de televisió i ràdio en català, de Catalunya (TV3, Canal Super3, 33, 3/24, Canal 300), País Valencià (Canal 9, Punt 2 i 24/9) i Balears (IB3 Televisió i IBdos).

Atès que:

1. Dilluns dia 7 de juny de 2010 s’ha tallat el senyal de televisió i ràdio per TDT de les emissores públiques de Catalunya i d’Aragó, per ordre de la Generalitat Valenciana.

2. Després d’un quart de segle podent triar els programes de TV3, això representa una notable pèrdua en la llibertat d’elecció dels veïns de la localitat.

3. La pèrdua d’aquest servei dificulta encara més l’accés a la cultura dels nostres veïns, que noten en falta la seua presència.

4. És un greu retrocés al procés de normalització i dignificació del valencià.

L’Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja acordem:

PRIMER. Instar les administracions públiques competents a legalitzar les emissions censurades i permetre la recepció dels programes de TV3 i d’Aragó Televisió a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.

SEGON. Agrair públicament el suport manifestat per la Corporació durant tots aquests dies i per les entitats i ciutadans de Morella i de la comarca dels Ports davant aquesta injusta i arbitrària actuació del Consell de la Generalitat.

TERCER. Remetre la moció al Centre d’Estudis dels Ports perquè la face arribar, juntament amb les de la resta dels ajuntaments de la comarca, a: la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Promoció Institucional, a les direccions de les Tres Cadenes de Televisió Pública de les Comunitats Valenciana, Catalana i Aragonesa, a Acció Cultural del País Valencià, als municipis de la comarca dels Ports i als grups politics de les Corts Espanyoles, Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.

Matarranya, 13 de juny de 2010

Associació Cultural del Matarranya

Iniciativa Cultural de la Franja

Señores,

La Associació Cultural del Matarranya y la Iniciativa Cultural de la Franja quieren hacer llegar su más sincero apoyo a toda la Comarca dels Ports,, y en especial al Centre d’Estudis dels Ports, que ha liderado la campaña para evitar el cierre de las emisiones de TV3 y AragónTV en su territorio.

Así mismo, la Associació Cultural del Matarranya y la Iniciativa Cultural de la Franja exigen al Gobierno Aragonés el cumplimiento del artículo 4.d) de la Ley de Lenguas (10/2009) que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir programaciones de televisión, radio y otros medios de comunicación social en catalán. Es por ello que insta a acelerar y concluir el proceso de restauración de la señal de TV3 en todas las poblaciones del Matarraña,el Bajo Aragón, el Bajo Cinca, La Litera y La Ribagorza donde se ha perdido y aún no se ha restituido, así como aprovechar las mejoras técnicas para la recepción de los canales de televisión y radio en catalán, de Cataluña (TV3, Canal Super3, 33, 3 / 24, Canal 300), Valencia (Canal 9, Punt 2 y 24 / 9) y Baleares (IB3 Televisión y IBdos).

Considerando que:

1. Lunes día 7 de junio de 2010 se ha cortado la señal de televisión y radio por TDT de las emisoras públicas de Cataluña y de Aragón, por orden de la Generalitat Valenciana.

2. Después de un cuarto de siglo pudiendo elegir los programas de TV3, esto representa una notable pérdida en la libertad de elección de los vecinos de la localidad.

3. La pérdida de este servicio dificulta aún más el acceso a la cultura de nuestros vecinos, que notan en falta su presencia.

4. Es un grave retroceso en el proceso de normalización y dignificación del valenciano.

La Asociación Cultural del Matarraña y la Iniciativa Cultural de la Franja acordamos:

PRIMERO. Instar a las administraciones públicas competentes a legalizar las emisiones censuradas y permitir la recepción de los programas de TV3 y de Aragón Televisión en nuestras comarcas, de conformidad con lo previsto en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias suscrita por el Estado español.

SEGUNDO. Agradecer públicamente el apoyo manifestado por la Corporación durante todos estos días y por las entidades y ciudadanos de Morella y de la comarca de Els Ports ante esta injusta y arbitraria actuación del Consell de la Generalitat.

TERCERO. Remitir la moción al Centro de Estudis dels Ports para que la haga llegar, junto con las del resto de los ayuntamientos de la comarca, a: la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Promoción Institucional, a las direcciones de las Tres Cadenas de Televisión Pública de las Comunidades Valenciana, Catalana y Aragonesa, a Acció Cultural del País Valencià, a los municipios de la comarca de Els Ports ya los grupos políticos de las Cortes Españolas, Valencianas y de la Diputación Provincial de Castellón, pidiéndoles que actúen en consecuencia.

Matarraña, 13 de junio de 2010

Associació Cultural del Matarranya

Iniciativa Cultural de la Franja

image/svg+xml Cultura, Llengua, Territori
i volem seguir sent

Fes-te soci d'ASCUMA i ho faràs possible

Associació Cultural del Matarranya
C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.
T. 978 85 15 21
Enviar correu electrònic